ท่ำเรือในประเทศอินเดีย

อินเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีเพราะมีทะเลโอบล้อมทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกต่อเนื่อง จนถึงด้านใต้สุด โดยทั้งประเทศมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 7,517 กิโลเมตร 

nomerlot.com (รวมชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก และชายฝั่งของเกาะต่างๆ) ซึ่งตลอดแนวชายฝั่งทะเลนี้จะมีท่าเรือตั้งอยู่รวมทั้งสิ้น 200 แห่ง

แบ่งเป็นท่าเรือหลัก (Major Ports) จ านวน 13 แห่ง (อีก 1 แห่งที่หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ยังไม่ได้เปิด ดาเนินการ) และท่าเรือรอง (Non-Major Ports) จ านวน 187 แห่ง (แต่ที่เปิดด าเนินการแล้วมีเพียง 48 แห่ง)
ดังนั้น โดยสรุปแล้วท่าเรือของอินเดียที่เปิดด าเนินการแล้วมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 60 แห่ง
ท่าเรือในประเทศอินเดียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่าเรือหลัก (Major Ports) กับกลุ่มท่าเรือรอง (Non-Major Ports) ซึ่งเกณฑ์การแบ่งกลุ่มท่าเรือจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่บริหารท่าเรือไม่ใช่ขนาดของท่าเรือ
โดยท่าเรือหลักจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping) ส่วนท่าเรือรองจะเป็น
ท่าเรือที่บริหารโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการพาณิชย์นาวีของรัฐ (State
Maritime Board) หรือรัฐบาลของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ ท่าเรือหลักซึ่งเป็นท่าเรือของรัฐบาลจะถูกก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก าหนดอัตราค่าระวางเรือส าหรับท่าเรือหลัก (Tariff Authority for Major Ports: TAMP) ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดอัตราค่าระวางเรือและอัตราค่าเช่าทรัพย์สินของท่าเรือหลัก ในขณะที่ท่าเรือรองจะ
มีอิสระและความคล่องตัวในการก าหนดอัตราค่าระวางเรือได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ท่าเรือรองมี
ความได้เปรียบและดึงดูดให้บริษัทสนใจมาใช้บริการขนส่งสินค้ามากกว่าท่าเรือหลัก
ท่าเรือของอินเดียส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันตกซึ่งติดกับทะเลอาระเบียนเป็นส่วนใหญ่
โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 139 แห่ง รัฐที่มีท่าเรือมากที่สุดคือ รัฐ Maharashtra (เมืองหลวงคือ มุมไบ) จ านวน 55
แห่ง รองลงมาคือ รัฐ Gujarat จ านวน 41 แห่ง รัฐ Kerala จ านวน 14 แห่ง หมู่เกาะ Lakshadweep จ านวน
10 แห่ง รัฐ Goa จ านวน 6 แห่ง และหมู่เกาะ Daman & Diu จ านวน 2 แห่ง ส่วนทางชายฝั่งทะเลตะวันออก
มีท่าเรือจ านวน 61 แห่ง โดยบนหมู่เกาะ Andaman & Nicobar มีจ านวนมากที่สุด 24 แห่ง รองลงมาคือ รัฐ
Tamil Nadu จ านวน 18 แห่ง รัฐ Andhra Pradesh จ านวน 13 แห่ง รัฐ Orissa จ านวน 3 แห่ง รัฐ West
Bengal จ านวน 2 แห่ง และเขต Pondicherry จ านวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 200 แห่ง (แต่เปิดด าเนินการเพียง
60 แห่ง)

Tagged , ,